Prázdniny

… trochu jinak

Jan MichalA�k

Jan MichalA�k

Jan MichalA�k

prof. Mgr. PaedDr. Jan MichalA�k, Ph.D.

Jeden ze dvou zakladatelA? (spolu s Milanem Valentou) PrA?zdnin. SpeciA?lnA� pedagog a prA?vnA�k. PA�ed tA�inA?cti lety si A�ekl, A?e je A?koda, aby prA?zdniny byly samA? odpoA?inek a stA?l u zaloA?enA� tradice, kterA? kaA?dA? rok pA�ivA?dA� mezi partu vA?bornA?ch lektorA? a kamarA?dA? desA�tky A?eskA?ch, moravskA?ch a slezskA?ch uA?itelek a obA?as i uA?itelA?. ObecnA� je povaA?ovA?n za typickA�ho workoholika. Pracuje zpravidla A?trnA?ct hodin dennA� a to na projektech souvisejA�cA�ch s Katedrou speciA?lnA� pedagogiky Univerzity PalackA�ho v Olomouci, VA?zkumnA?m centrem integrace zdravotnA� postiA?enA?ch, NA?rodnA� radou zdravotnA� postiA?enA?ch, VlA?dnA�m vA?borem pro zdravotnA� postiA?enA� obA?any, Novinami MF Dnes, MA?A?eA?, KoneckoncA?, DomA?cA� pA�A?e a dalA?A�mi mA�sty, institucemi a jevy v A?eskA� republice.

A?innost na prA?zdninA?ch

VedoucA�. KromA� toho – ve volnA?ch chvA�lA�ch – lektor pA�ednA?A?kovA�ho cyklu zamA�A�enA�ho jednou na problA�my vztahA? ve A?kolstvA� nahlA�A?enA� kliA?kami A?eskA?ch paragrafA?, jindy na problA�my pA?rovA�ho souA?itA� zvanA�ho manA?elstvA�. SvA�tovA� proslulosti dosA?hla (zejmA�na na ZA?bA�eA?sku) jeho pA�ednA?A?ka „Vesele k rozvodu“. donde comprar xenical en usa.