Prázdniny

… trochu jinak

Josef Valenta

Josef Valenta

Josef Valenta

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

UA?itel a potulnA? lektor. EmeritnA� A?etaA� A?SLA, vojenskA? odbornost A?. 935 – pA�saA�; nynA� jiA? pravdA�podobnA� vyA�azen i ze zA?loh.
StrA?A?ce pA�A�rody CHKO KokoA�A�nsko.
ZA?liby, mj.: KrA?A?enA� spA�A?e mA�nA� obydlenou kopcovitou krajinou v kterA�koliv roA?nA� dobA� a za kaA?dA�ho poA?asA�

 • Divadlo s nedivadelnA�ky.
 • RespektovA?nA� koA?iA?A� svobodomyslnosti.
 • AnalA?za lokA?lnA�ch piv.

GrafomA?nie

 • KASA?KOVA?, H. (ved.) – VALENTA, J. (ed.) a kol.A�InterkulturnA� vA?chova a vzdA�lA?vA?nA�: efektivnA� metody a formy. VA?stup z grantu A?.16226/03-22 MA�MT, [cd-rom] Praha : Katedra pedagogiky FFUK 2003.
 • KASA?KOVA?, H. – VALENTA, J.A�UA?ebnA� gymnastika. Raadce uA?itele.3., C 2.8, Praha : Raabe 2003.
 • VALENTA, J.A�DramatickA? vA?chova a sociA?lnA� psychologickA? vA?cvik – srovnA?nA� systA�mA?. Praha : Institut sociA?lnA�ch vztahA? 1999.
 • VALENTA, J.A�Glosy k (meta)didaktice osobnostnA� a sociA?lnA� vA?chovy. In: Historie a perspektivy didaktickA�ho myA?lenA�. Red. A.ValiA?ovA?. Praha : Karolinum 2004, s.187 – 202.
 • VALENTA, J.A�JednoduchA� metody dramatickA� vA?chovy (hranA� rolA�) ve vA?uce rA?znA?ch pA�edmA�tA?. Raadce uA?itele. 3., C 2.9. Praha : Raabe 2003.
 • VALENTA, J.A�KomplexnA� rozvoj osobnosti A?A?ka. In: KASA?KOVA?, H. – VALIA�OVA?, A. a kol. A�kolnA� svA�t (prac. nA?zev) Praha : Institut sociA?lnA�ch vztahA? 2005 (v tisku).
 • VALENTA, J.A�UA?A�me (se) komunikovat (na pomoc osobnostnA� a sociA?lnA� vA?chovA� ve A?kolA?ch). Kladno : AISIS 2005.
 • VALENTA, J.A�ManuA?l k trA�ninku A�eA?i lidskA�ho tA�la (Didaktika neverbA?lnA� komunikace). Kladno: AISIS 2004.
 • VALENTA, J.A�Metody a techniky dramatickA� vA?chovy. 3. vyd. Praha : Institut sociA?lnA�ch vztahA? 2005.
 • VALENTA, J.A�OsobnostnA� a sociA?lnA� vA?chova a jejA� cesty k A?A?kovi. Kladno : AISIS 2005.
 • VALENTA, J.A� low cost levrita. UA?it se bA?t. 2.vyd. Praha – Kladno : STROM – AISIS 2003.

SouA?asnA? pA?sobiA?tA�:

A?innost na prA?zdninA?ch

Vede odpolednA� seminA?A�e zamA�A�enA� obvykle naa��.

 • tA�mata osobnostnA� a sociA?lnA� vA?chovy podle RVP (autor podkladovA�ho textu tA�matu OSV v RVP; obsah: – rozvA�jenA� kompetence komunikaA?nA�, personA?lnA� a sociA?lnA� (neverbA?lnA� i verbA?lnA� komunikace – vA?. A�ady podtA�mat: A�eA? lidskA�ho tA�la, technika mluvenA�ho projevu, poslechovA? analA?za mluvenA�ho projevu, verbA?lnA� strategie, A�eA?enA� konfliktA? atd.);
 • tA�mata divadelnA�/dramatickA� vA?chovy (divadelnost a dramatiA?nost jako prostA�edky vA?chovy a vzdA�lA?vA?nA�)